ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

W firmie Härter odpowiedzialność za pracowników wykracza poza granice państwowe: w naszych zakładach na całym świecie obowiązuje międzynarodowy standard społeczny SA 8000, a specjalni przedstawiciele i przedstawiciele oddziałów dbają o przestrzeganie tych standardów. Przestrzeganie przepisów jest również monitorowane za pomocą regularnych audytów wewnętrznych.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W CZERNI I BIELI: 100% W WCA

W sprawozdaniu z oceny warunków w miejscu pracy (WCA) firma Härter udowadnia, że w miejscu pracy spełniane są wymogi jakości i bezpieczeństwa oraz że przestrzega się norm społecznych, środowiskowych i etycznych. Obecny cel WCA Report of October 2014 (EN) dowodzi, że w centrali przedsiębiorstwa w Kolonii-Steinie wymogi te są w 100 % spełnione.


KRÓTKO MÓWIĄC, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA: NASZE ZASADY PRZEWODNIE

 • Sprzeciwiamy się pracy dzieci, pracy nieletnich, pracy przymusowej, dyskryminacji i sankcjom dyscyplinarnym.
 • Zapewniamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. W szczególności opowiadamy się za ochroną pracownic.
 • Szanujemy prawo wszystkich pracowników do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich oraz do negocjowania układów zbiorowych.
 • Godziny pracy i dni świąteczne są określone w umowach o pracę. W lokalizacjach zagranicznych obowiązują odpowiednie przepisy i regulacje krajowe.
 • Nasze zarobki spełniają normy prawne lub minimalne normy branżowe i są wystarczające, aby zaspokoić podstawowe potrzeby pracowników i zapewnić dochód do dyspozycji.
 • W naszej firmie nie przetwarzamy tzw. materiałów konfliktowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA WCIELONA W ŻYCIE: NASZE DZIAŁANIA

 • Kontrola dostawców na podstawie zgodności SA-8000
 • działania korygujące
 • system dokumentacji
 • Bezpieczne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi w miejscu pracy.
 • Środki ochrony indywidualnej